Algemene Voorwaarden

Scheer.me, Raalte, Nederland

Artikel 1 – Levering

1.1 De Leveringsomvang wordt geleverd op het Leveringsadres, een Netwerkaansluitpunt op het Leveringsadres of middels toegang tot een van de Scheer.me diensten naar gelang de aard van de Leveringsomvang meebrengt.

1.2 Een dienst en\of product is opgeleverd indien alle door Scheer.me te leveren diensten en\of producten geleverd dan wel uitgevoerd zijn.

1.3 Scheer.me zal trachten op het overeengekomen of door Scheer.me aan gegeven tijdstip te leveren. Indien levering niet op dat tijdstip geschiedt, wordt levering toch geacht tijdig te hebben plaatsgevonden indien levering daarna alsnog zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 30 dagen, plaatsvindt.

1.4 Indien levering met meer dan genoemde 30 dagen is vertraagd, heeft de Klant eenmalig recht op een korting op het deel van de Vergoeding dat op de vertraagde Leveringsomvang betrekking heeft. De korting bedraagt: 10% voor zover het een Eenmalige Vergoeding betreft en 10%, berekend over de Periodieke Vergoeding die in de eerstvolgende complete Periode verschuldigd is, voor zover het een Periodieke Vergoeding betreft.

1.5 Indien levering met meer dan 60 dagen is vertraagd, is de Klant, totdat levering alsnog is geschied, gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en uitbetaling van de conform het vorige lid berekende bedragen te verlangen.

1.6 Periodes waarin zich een relevante Overmachtssituatie voordoet, worden bij de berekening van de in de vorige twee leden bedoelde termijnen buiten beschouwing gelaten.

1.7 Voor zover wettelijk toegestaan is elke aansprakelijkheid van Scheer.me in verband met late levering die uitgaat boven hetgeen expliciet in dit artikel is bepaald uitgesloten.

1.8 Indien volledige oplevering door de Klant belemmerd wordt door het nalaten van benodigde acties zijner zijde dan geldt de Leveringsomvang tot het punt waar de actie aan de kant van de Klant ligt. Het verzuimen van benodigde acties aan de kant van de Klant waardoor een volledige Leveringsomvang niet mogelijk is ontslaat hem\haar niet van zijn\haar betalingsverplichting en contract aangegane verplichting.

Artikel 2 – Diensten

2.1 De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat van de Diensten wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn toestemming.

2.2 Het is de Klant niet toegestaan de Diensten door te verkopen, onder te verhuren, in licentie te geven, of anderszins aan anderen, anders dan incidenteel en kortdurend, ter beschikking te stellen.

2.3 De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor de werking van de Leveringsomvang tenzij anders is vastgelegd.

2.4 De Klant zal zich bij het gebruik van de Diensten gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker verwacht mag worden, en zal derhalve trachten te voorkomen dat hij hinder en/of schade aan anderen, waaronder begrepen Scheer.me, toebrengt.

2.5 De Klant dient te allen tijde zelf zorg te dragen voor het beschikbaar hebben van een back-up van zijn gegevens.

2.6 De Klant is gebonden aan de Acceptable Use Policy (AUP), zoals bijgesloten in bijlage A. Bij overtreding van de Acceptable Use Policy is de Klant aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten en mag Scheer.me de Leveringsomvang eenzijdig opschorten voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd.

2.7 De Klant mag de diensten naar eigen goeddunken gebruiken, mits hij alle regels in acht neemt die voortvloeien uit de Overeenkomst, relevante (binnen- en buitenlandse) wet- en regelgeving en hem bekend gemaakte licentievoorwaarden, hij alle redelijke instructies van Scheer.me met betrekking tot gebruik en beveiliging opvolgt en hij Scheer.me in verband daarmee van alle assistentie voorziet waarom Scheer.me redelijkerwijs verzoekt.

Artikel 3 – Installatiedienst

3.1 Indien Scheer.me bij de Installatiedienst meer installatiemateriaal gebruikt dan een normale, in redelijkheid door Scheer.me vast te stellen hoeveelheid, is Scheer.me gerechtigd de kosten daarvan aan de Klant in rekening te brengen.

3.2 Indien Scheer.me bij de Installatiedienst op verzoek van de Klant extra installatiemateriaal gebruikt of extra werkzaamheden verricht, is Scheer.me gerechtigd hiervoor de op dat moment bij Scheer.me geldende Tarieven in rekening te brengen.

3.3 De Klant zal Scheer.me bij de Installatiedienst alle assistentie verlenen waarom Scheer.me redelijkerwijs verzoekt.

Artikel 4 – Huurdienst

4.1 De Klant zal de Huurapparatuur slechts overeenkomstig zijn bestemming en in verband met de Diensten gebruiken, en zal de Huurapparatuur te allen tijde in goede staat houden.

4.2 Het is de Klant niet toegestaan wijzigingen in de Huurapparatuur aan te (laten) brengen of er reparaties aan uit te (laten) voeren.

4.3 De Klant zal de Huurapparatuur niet buiten het Leveringsadres brengen, tenzij voor zover de Huurapparatuur naar haar aard voor gebruik buiten het Leveringsadres is bestemd.

4.4 De Klant zal ervoor zorgen dat de Huurapparatuur te allen tijde bereikbaar is voor eventueel benodigde reparaties en/of onderhoud.

4.5 Op het moment waarop Scheer.me de Klant te kennen geeft haar eigendomsrecht op de Huurapparatuur op te geven, wordt de Klant eigenaar van de Huurapparatuur.

Artikel 5 – Koopapparatuur

5.1 Geleverde Koopapparatuur blijft eigendom van Scheer.me totdat de Klant alle daarop betrekking hebbende Vergoedingen heeft voldaan.

5.2 Tot het moment waarop eigendom is overgegaan, zal de Klant niets ondernemen dat de ongehinderde uitoefening door Scheer.me van haar eigendomsrecht in gevaar kan brengen. Bovendien zal de Klant alle maatregelen nemen die redelijkerwijs vereist zijn om de eigendomsrechten van Scheer.me te beschermen, en zal hij de Koopapparatuur onmiddellijk op eerste verzoek van Scheer.me aan Scheer.me retourneren.

5.3 Voor zover Scheer.me garantie krijgt op de Koopapparatuur van haar leverancier, geeft Scheer.me garantie aan de Klant. Scheer.me informeert de Klant op diens eerste verzoek over de inhoud van genoemde garantie. Voor zover wettelijk toegestaan wordt elke verdere garantie uitgesloten.

Artikel 6 – Aanpassingen

6.1 Scheer.me is te allen tijde gerechtigd de technische eigenschappen van de Leveringsomvang te wijzigen met in acht name van een schriftelijke aanzegtermijn van een maand. In afwijking hiervan hoeft deze schriftelijke aanzegtermijn niet in acht te worden genomen, indien de specificaties of het functioneren van de Leveringsomvang niet materieel wordt gewijzigd.

6.2 Scheer.me is gerechtigd de Tarieven en/of enig ander deel van de Overeenkomst ‘en bloc’ te wijzigen, waaronder mede wordt verstaan het wijzigen van deze algemene voorwaarden of het in aanvulling op en afwijking daarvan van toepassing verklaren van specifieke algemene voorwaarden voor delen van de Leveringsomvang. De wijzigingen gaan in bij aanvang van een Leveringsomvang of verlenging van een Leveringsomvang al dan niet automatisch.

6.3 Aangegeven Periode. Scheer.me zal de Klant tenminste 30 dagen vóór die datum op een door Scheer.me te bepalen wijze van de wijziging in kennis stellen. Indien het een verhoging van de Tarieven betreft of wijziging van de Overeenkomst die in aanzienlijke mate nadelig is voor de Klant, en de Klant dat niet wenst te accepteren, is hij, ook binnen de Minimumperiode, gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, mits deze opzegging schriftelijk geschiedt en mits de opzegging Scheer.me uiterlijk 14 dagen vóór de aanvangsdatum van de wijziging heeft bereikt.

6.4 Indien de Klant verhuist, dient hij zijn nieuwe adres tijdig schriftelijk aan Scheer.me mee te delen.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten in verband met de Overeenkomst, blijven eigendom van Scheer.me, zelfs als ze aan de Klant in rekening zijn gebracht.

7.2 Voor zover dat noodzakelijk is voor een correct gebruik van de Koopapparatuur of Diensten door de Klant, verschaft Scheer.me de Klant een royalty-vrij, niet-exclusief en niet-overdraagbare licentie verschaffen om de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het gebruiken van de Koopapparatuur en/of Diensten.

Artikel 8 – Storingen, onderhoud

8.1 Scheer.me zal zich inspannen om zo ongestoord mogelijke afname van de Leveringsomvang te bewerkstelligen, doch garandeert, voor zover wettelijk toegestaan, niet dat de Leveringsomvang te allen tijde vrij van Storingen zal zijn. Scheer.me zal Storingen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is verhelpen voor zover dat redelijkerwijs nodig is.

8.2 De Klant dient Storingen zo spoedig mogelijk aan Scheer.me te melden.

8.3 Scheer.me zal trachten Storingen op zodanige manier te verhelpen en onderhoud op zodanige wijze uit te voeren dat dat zo beperkt mogelijke gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van de Klant. De Klant dient daarbij alle medewerking te verlenen die Scheer.me in redelijkheid van hem verlangt.

8.4 Indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat Storingen toerekenbaar zijn aan handelen van de Klant in strijd met de Overeenkomst, alsmede in geval van een onterechte melding van een Storing, zal de Klant alle kosten die Scheer.me in verband daarmee redelijkerwijs heeft gemaakt, aan Scheer.me vergoeden.

Artikel 9 – Vergoeding

9.1 Voor de berekening van de Vergoeding zijn de door Scheer.me geregistreerde gegevens met betrekking tot gebruik van de Leveringsomvang beslissend, tenzij voor zover de Klant aantoont dat deze gegevens onjuist zijn. Scheer.me dient bij de vaststelling van de gegevens de zorgvuldigheid in acht te nemen die redelijkerwijs van haar verlangd mag worden.

9.2 De Vergoeding wordt verhoogd met eventueel verschuldigde BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

9.3 Facturering geschiedt achteraf, doch Scheer.me is gerechtigd de Periodieke Vergoeding en de Eenmalige Vergoeding vooraf te factureren.

9.4 Scheer.me is gerechtigd facturen slechts in elektronische vorm aan de Klant toe te sturen.

9.5 Scheer.me is gerechtigd de een extra Vergoeding achteraf te factureren indien een door Scheer.me vastgestelde gebruikslimiet wordt overschreden of indien het gebruik van de Diensten of een onderdeel daarvan middels de Overeenkomst op die wijze zijn overeengekomen.

9.6 Betaling dient, zonder enige aftrek of verrekening, plaats te vinden binnen de termijn die op de factuur is vermeld, en bij gebreke van een dergelijke melding binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Klant niet tijdig betaalt, zal Scheer.me de Klant een betalingsherinnering sturen. Alle redelijke door Scheer.me in verband met de te late betaling gemaakte kosten komen voor rekening van de Klant. Indien betaling per automatische incasso is overeengekomen en automatische incasso
meer dan een keer in een kalenderjaar heeft gefaald, is Scheer.me bovendien gerechtigd de Klant €15,- administratiekosten in rekening te brengen per keer dat de automatische incasso faalt.

9.7 Ontvangen betalingen worden in eerste instantie verrekend met openstaande posten voor Diensten, vervolgens met conform het vorige lid in rekening gebrachte kosten, en tot slot met die voor Koopapparatuur.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

10.1 Scheer.me zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen worden om Persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.

10.2 Scheer.me slaat Persoonsgegevens op voor de volgende doelen:
* factureren van de Vergoeding,
* factureren aan en beoordelen van facturen van derden,
* beoordeling kredietwaardigheid Klant,
* beheren van het Scheer.me Netwerk inclusief de bijhorende faciliteiten,
* signaleren, opsporen en tegengaan van misbruik van de aangeboden diensten,
* voldoen aan de aan Scheer.me gestelde wettelijke verplichtingen,
* levering van diensten waarbij Persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

10.3 Behalve voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in het vorige lid genoemde doelen zal Scheer.me Persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij voor zover Scheer.me daartoe wettelijk verplicht is.

Artikel 11 – Looptijd

11.1 Tenzij voor zover een Dienst naar haar aard eenmalig of kortdurend wordt verricht, wordt de Overeenkomst voor de levering van Diensten aangegaan voor de Minimumperiode en zal hij daarna steeds met een gelijke Periode worden verlengd, tenzij voor zover zij door één van de partijen uiterlijk 30 dagen voor afloop van de Minimumperiode schriftelijk is opgezegd tegen de laatste dag daarvan.

11.2 Bij ontbinding met in acht name van de opzegtermijn wordt de Overeenkomst ontbonden nadat de Overeenkomst is verlopen of zoveel eerder als door de Klant gewenst zonder recht op restitutie en waarbij de betalingsverplichting over de resterende duur van de Overeenkomst van kracht blijft.

11.3 Ontbinding zonder in acht name van een opzegtermijn is, ook tijdens de Minimumperiode, is slechts mogelijk indien dat schriftelijk geschiedt en in een van de volgende situaties:
* bij overlijden, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij,
* indien er goede grond bestaat voor de vrees dat de wederpartij niet tot nakoming bereid of in staat zal zijn,
* indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, mits de ernst daarvan ontbinding rechtvaardigt, en mits nakoming ook niet alsnog is geschied binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand,
* in geval een relevante Overmachtssituatie zich meer dan 6 maanden aaneengesloten voordoet.

11.4 Bij ontbinding zonder in acht name van een opzegtermijn geldt uitdrukkelijk geen recht tot restitutie of niet nakomen van betalingsverplichting.

11.5 Scheer.me is bovendien gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen indien een van haar leveranciers de leveranties stopzet of de voorwaarden daarvan wijzigt, en het daardoor redelijkerwijs niet van Scheer.me verwacht kan worden dat zij de Leveringsomvang tegen de overeengekomen voorwaarden gaat of blijft leveren. De Overeenkomst zal dan eindigen op het moment waarop de leverancier zijn leveranties aan Scheer.me stopzet of de voorwaarden daarvan wijzigt.

11.6 Indien Scheer.me de Overeenkomst ontbindt op grond van het vorige lid, blijft de Klant verplicht de Vergoeding die over de resterende looptijd van de Minimumperiode respectievelijk de Periode verschuldigd is, te voldoen, welke vordering dan onmiddellijk opeisbaar is.

Artikel 12 – Opschorting

12.1 Scheer.me is, zonder voorafgaande ingebrekestelling of mededeling, bevoegd tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de Diensten over te gaan :
* indien de Vergoeding niet binnen 14 dagen is ontvangen nadat Scheer.me de Klant een betalingsherinnering heeft gestuurd,
* indien de Leveringsomvang binnen een jaar nadat Scheer.me de Klant eerder een waarschuwing heeft gestuurd, nogmaals wordt gebruikt in strijd met enige bepaling van de Overeenkomst,
* indien de Leveringsomvang op zodanige wijze wordt gebruikt in strijd met de Overeenkomst, dat voortzetting daarvan in redelijkheid van Scheer.me niet verlangd kan worden totdat maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen,
* indien een door Scheer.me in redelijkheid vastgestelde gebruikslimiet wordt overschreden of indien het gebruik dat van de Diensten wordt gemaakt in aanzienlijke mate afwijkt van het gangbare gebruik van de Klant,
* indien Scheer.me een Configuratiefout signaleert,
* zolang zich een relevante Overmachtssituatie voordoet en gedurende een termijn daarna die
Scheer.me redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te hervatten.

12.2 Scheer.me is gerechtigd redelijke voorwaarden te verbinden aan beëindiging of voorkoming van de opschorting.

12.3 Bij beëindiging van de opschorting heeft Scheer.me het recht heraansluitingskosten in rekening te brengen.

12.4 In geval van opschorting blijft de Klant verplicht de Periodieke Vergoeding te voldoen totdat de Overeenkomst rechtmatig is beëindigd.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Voor zover wettelijk toegestaan is de aansprakelijkheid van Scheer.me (waaronder zowel contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid wordt begrepen) in verband met de Overeenkomst uitgesloten voor gevolgschade, directe schade en indirecte schade waaronder in ieder geval gegevensverlies wordt begrepen.

13.2 Scheer.me is niet aansprakelijk voor schade die zich voordoet in verband met een Overmachtssituatie.

13.3 Scheer.me is uitsluitend aansprakelijk voor schade die door een haar toerekenbare tekortkoming is ontstaan in de navolgende gevallen en tot ten hoogste de daarbij aangegeven bedragen:
* indien de dood betreft, tot ten hoogste een bedrag van twee honderd vijftig duizend euro per gebeurtenis.
* indien het lichamelijk letsel betreft, tot ten hoogste een bedrag van honderd duizend euro per gebeurtenis.

13.4 Een schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 maanden na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Scheer.me te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Scheer.me is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking.

13.5 De Klant vrijwaart Scheer.me tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op Scheer.me zouden kunnen maken, voor zover deze aanspraak samenhangt met het gebruik dat de Klant van de Leveringsomvang heeft gemaakt.

Artikel 14 – Klachten, Geschillen

14.1 De Klant dient zich in geval van een Geschil in eerste instantie te wenden tot Scheer.me, via het op de factuur aangegeven telefoonnummer of correspondentieadres en/of email adres.

14.2 Scheer.me zal binnen 30 dagen na ontvangst van de Klacht een beslissing nemen. Indien Scheer.me geen beslissing op de Klacht kan nemen zonder een onderzoek in te stellen, en dat onderzoek niet binnen die termijn kan worden afgerond, zal Scheer.me dat schriftelijk aan de Klant mededelen: Scheer.me zal daarbij vermelden binnen welke termijn, die in ieder geval niet later zal zijn dan 60 dagen na ontvangst van de Klacht, de beslissing wel zal worden genomen.

14.3 Indien Scheer.me de Klacht afwijst, of niet tijdig een beslissing neemt, is de Klant gerechtigd het Geschil ter beslechting aan de bevoegde rechter voor te leggen.

14.4 De bevoegde rechter en het toepasselijke recht worden aangewezen door het recht dat van toepassing zou zijn alsof beide partijen in Nederland gevestigd zouden zijn en deze overeenkomst alleen aldaar zou worden uitgevoerd.

Artikel 15 – Diversen

15.1 Communicatie tussen partijen dient zoveel mogelijk per e-mail te geschieden, en kunnen alle kennisgevingen waarvoor in deze algemene voorwaarden de schriftelijke vorm wordt voorgeschreven, ook per e-mail geschieden.

15.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Begrippen
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (aangegeven met een initiële hoofdletter) de volgende betekenis:

Aansluiting: door Scheer.me ter beschikking gestelde of te stellen faciliteiten en/of voorzieningen die het de Klant mogelijk maken de diensten af te nemen.

Acceptable Use Policy: regels waarbinnen het gebruik van een Leveringsomvang dient te geschieden.

Apparatuur: zaken, waaronder begrepen installatiemateriaal, die Scheer.me heeft overeengekomen aan de Klant te leveren, al dan niet in samenhang met levering van Diensten.

Configuratiefout: een configuratiefout of ander gebrek aan Randapparatuur die het mogelijk maakt dat derden onbevoegd gebruik maken van de Diensten of die anderszins het gevaar van onnodige Netwerkbelasting in het leven roept.

Diensten: Diensten die Scheer.me heeft overeengekomen aan de Klant te leveren.

Eenmalige Vergoeding: delen van de Vergoeding die in beginsel eenmalig verschuldigd zijn.

Geschil: Een geschil tussen Scheer.me en de Klant met betrekking tot de Overeenkomst.

Scheer.me: Scheer.me zoals aangegeven in de Overeenkomst.

Huurapparatuur: Apparatuur die geen Koopapparatuur is.

Huurdienst: de Dienst die erin voorziet dat Scheer.me de Huurapparatuur aan de Klant verhuurt.

Installatiedienst: de Dienst die erin voorziet dat Scheer.me Apparatuur op het Leveringsadres installeert.

Klacht: een naar aanleiding van een Geschil door de Klant ingediende klacht.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Scheer.me een Overeenkomst heeft gesloten.

Koopapparatuur: Apparatuur waarvan expliciet schriftelijk is overeengekomen dat
1) de Klant het van Scheer.me koopt en/of
2) de eigendom in beginsel bij levering op de Klant overgaat.

Leveringsadres: de overeengekomen locatie(s) waar de Leveringsomvang ter beschikking dient te worden gesteld.

Leveringsomvang: de Diensten en/of Koopapparatuur die de Klant heeft overeengekomen van Scheer.me af te nemen.

Minimumperiode: een periode van één jaar, tenzij anders bepaald in de te leveren dienst, te rekenen vanaf de datum waarop de levering van de Dienst aanvangt of had behoren aan te vangen.

Netwerk: een ‘openbaar telecommunicatienetwerk’ in de zin van de Telecommunicatiewet.

Netwerkaansluitpunt: een ‘netwerkaansluitpunt’ in de zin van de Telecommunicatiewet.

Overeenkomst: een overeenkomst waarin de Klant zich verplicht de Leveringsomvang van Scheer.me af te nemen.

Overmachtssituatie: een al dan niet voorzienbare gebeurtenis die optreedt buiten de redelijke invloed van Scheer.me of, voor zover relevant, een van haar leveranciers, subleveranciers, enz., en die levering van enig deel van de Leveringsomvang verhindert; daaronder
worden in ieder geval mede begrepen stroomuitval en het niet tijdig leveren door een toeleverancier van Scheer.me.

Periode: een in de Overeenkomst bepaalde periode waarover Scheer.me de Vergoeding berekent, en bij gebreke daarvan een kalendermaand.

Periodieke Vergoeding: het vaste deel van de Vergoeding dat elke Periode verschuldigd is.

Persoonsgegevens: ‘persoonsgegevens’ in de zin van de AVG / GDPR.

Randapparatuur: alle apparaten, zoals Servers, PC’s, modems, routers en Apparatuur, inclusief eventueel daarop draaiende soft- en/of firmware.

Storingen: het niet aan de Overeenkomst voldoen van de geleverde Apparatuur en/of Diensten, waaronder begrepen uitval, traagheid en onderbrekingen van de Diensten.

Tarieven: de tarieven aan de hand waarvan de Vergoeding wordt berekend.

Vergoeding: de vergoeding die de Klant aan Scheer.me verschuldigd is in verband met de Leveringsomvang in een Periode.